Aktualności

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁASZA CZWARTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia jego realizacji w formie wskazanej w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadaniem priorytetowym objętym niniejszym konkursem w formie powierzenia jest prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera – czas realizacji 17.08.2015 r. – 31.12.2015 r.; planowana kwota dotacji 78 780 zł; wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki; szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.
 3. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 4. Dotacja na realizację zadania może być przyznana jednemu podmiotowi. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną zgodnie z art. 14, ust. 2, 3 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Do oferty składanej przez podmiot należy dołączyć:
 6. kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
 7. inne wymagane specyfikacją warunków zadania załączniki,
 8. dodatkowo do oferty można dołączyć rekomendacje dla organizacji,
 9. w przypadku oferty wspólnej należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Wszystkie dokumenty powinny być załączone w oryginale lub poświadczone za zgodność.

Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w pkt. 5 podpunkt a) winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot oraz aktualny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym.

 1. Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2015 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 18.08.2015 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podmiot ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty w formie określonej (decyduje data wpływu).

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 1. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Miasta www.sopot.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/ w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” pod linkiem http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 07.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close