Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia oraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie powierzenia są:
 2. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych – czas realizacji 01.01.2014 r. – 30.06.2018 r.; planowana kwota dotacji w 2014 r. 180 000 zł,
 3. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – czas realizacji 01.01.2014 r. – 30.06.2016 r.; planowana kwota dotacji w 2014 r. 1 531 000 zł,
 4. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi – czas realizacji 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.; planowana kwota dotacji w 2014 r. 175 000 zł,
 5. zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone – czas realizacji 02.01.2014 r. – 30.06.2016 r.; planowana kwota dotacji w 2014 r. 200 000 zł.
 1. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie wsparcia są:
 2. zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni,
 3. zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania,
 4. prowadzenie pomocy w formie wydania odzieży używanej, żywności, środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu,
 5. monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych,
 6. zapewnienie miejsc w Centrum Integracji Społecznej,
 7. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi,
 8. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego,
 9. stworzenie punktu konsultacyjnego psychiatrycznego dla dzieci w wieku od 15 do 18 lat,
 10. przygotowanie członków rodzin do pełnienia funkcji opiekuna osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
 1. Na realizację zadań w formie wsparcia planuje się w budżecie Miasta na rok 2014 przeznaczyć kwotę 150 000 zł. W konkursie planuje się do rozdziału około 80 % środków finansowych.
 1. Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2013 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 10.12.2013 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

Podmiot ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty w formie określonej (decyduje data wpływu).

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Miasta www.sopot.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/ w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” pod linkiem http://bip.mopssopot.pl/?pid=90 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 07.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close