Aktualności

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wsparcia jego realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Zadaniem priorytetowym objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie opiekunom osób zależnych instruktażu w zakresie czynności opiekuńczych, informacji na temat praw i przywilejów opiekunów, grupy wsparcia oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego, zadanie wykonywane w siedzibie MOPS.
  2. Na realizację zadania w formie wsparcia planuje się przeznaczyć kwotę 5 000 zł.
  3. Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  4. Oferty należy składać od dnia 15 kwietnia 2014 roku do dnia 8 maja 2014 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 08.05.2014 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Miasta www.sopot.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/ w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” pod linkiem http://bip.mopssopot.pl/?pid=90 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 07.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close