Aktualności

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia ich realizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem priorytetowym objętym niniejszym konkursem w formie powierzenia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi – czas realizacji 01.11.2016 r. – 31.12.2016 r.; planowana kwota dotacji w 2016 r. 30 000 zł. Szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 1 do ogłoszenia konkursowego.

Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać do dnia 13 października 2016 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15:30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 13 października 2016 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Sopotu nie później niż do 19 października 2016 r. rozpatrzy złożone oferty, biorąc pod uwagę kryteria o których mowa w pełnym ogłoszeniu konkursowym. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji Prezydent Miasta Sopotu rozstrzyga konkurs, w formie zarządzania, ogłasza jego wynik niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, na stronie BIP Urzędu, tablicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie oraz na stronie BIP MOPS.

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami na stronie internetowej BIP UMS http://bip.sopot.pl/Article/id,43.html, BIP MOPS http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 0-7 lub pod adresem p.stec@mopssopot.pl.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close