SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Gmina Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie  zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów dla dwóch grupy uczestników (każda z grup do 13 osób, łącznie 25 osób) 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup, w czterech 8 godzinnych blokach (4 dni po 8h zajęć, każda grupa 2 dni po 8h zajęć), dla uczestników projektu Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , w terminie szczegółowo ustalonym z Zamawiającym.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Szczegółowe informacje oraz formularz szacowania wartości zamówienia.

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:

Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres: j.krukowska@mopssopot.pl do dnia 09.02.2018 r. do godziny 15.00.

Osoba do kontaktu:

Joanna Krukowska – tel. 58 551 17 10 wew. 250