PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie powierzenia są:

  1. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – czas realizacji 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.; planowana kwota dotacji w 2016 r. 990 000 zł. Od 2017 r. środki finansowe na realizację zadania zostaną określone po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta na dany rok. Szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia,
  2. zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone – czas realizacji 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.; planowana kwota dotacji w 2016 r. 85 000 zł. Od 2017 r. środki finansowe na realizację zadania zostaną określone po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta na dany rok. Szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dotacje na realizację zadań mogą być przyznane więcej niż jednemu podmiotowi, z wyłączeniem zadań: zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na każde zadanie zgodnie z art. 14, ust. 2, 3 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać do dnia 1 czerwca 2016 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15:30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 1 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Sopotu nie później niż do 8 czerwca 2016 r.  rozpatrzy złożone oferty. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji Prezydent Miasta Sopotu rozstrzyga konkurs, w formie zarządzenia, ogłasza jego wynik niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, na stronie internetowej Urzędu www.sopot.pl – BIP – kategoria: współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/.

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami na stronie internetowej Urzędu – BIP – kategoria: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 07.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close