AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami

Od prawie 4 lat w sopockim MOPS asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Dla osób mniej samodzielnych to ważne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” kolejne osoby, w tym również obywatele Ukrainy, mogą liczyć na usługi asystenckie.

– Pomoc asystenta jest ważnym wsparciem dla osoby, która z powodu niepełnosprawności napotyka na różne ograniczenia i trudności – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Asystent pomaga odnaleźć się w codziennym życiu oraz zwiększa szansę na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia – dodaje A. Czekaj.

Miasto Sopot za pośrednictwem MOPS-u od prawie 4 lat oferuje wsparcie asystenta. Pozyskuje również dodatkowe środki aby objąć wsparciem asystenta kolejne osoby potrzebujące takiej formy wsparcia. Obecnie 12 asystentów wspiera 47 mieszkańców Sopotu.

W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, ze wsparcia asystenta mogą skorzystać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie asystenta mogą także otrzymać obywatele Ukrainy. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

– Zadaniem asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu z otoczeniem oraz udziału w  życiu społecznym – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej, np. dojeździe na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do wybranej przez siebie placówki czy  instytucji, załatwianiu spraw urzędowych a także uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jednego uczestnika programu uzależniony jest od rodzaju orzeczenia, stopnia niepełnosprawności i wynosi maksymalnie od 30 do 70 godz. miesięcznie.

W tym samym czasie uczestnik programu nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych, obejmujących analogiczne wsparcie).

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i realizowany będzie do końca grudnia 2022 r.

Wsparcie asystenta również dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny mogą także liczyć na pomoc asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Warunkiem skorzystania z usług asystenckich jest legalny pobyt na terenie Polski, posiadanie numeru PESEL oraz orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w ukraińskim systemie orzeczniczym. Osoby, które nie posiadają przy sobie dokumentów poświadczających niepełnosprawność, mogą złożyć oświadczenie o posiadaniu orzeczenia. To oznacza, że  obywatele Ukrainy nie muszą występować o wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W ramach programu, mogą skorzystać ze wsparcia asystenta do 30 godz. w miesiącu bez względu na stopień niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o usługach asystenckich oraz innych formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami, można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 236, 232.

UA

Підтримка асистента для осіб з обмеженими можливостями

 Майже 4 роки в МОПС у Сопоті асистент підтримує людей з обмеженими можливостями. Для людей, які є менш самостійними, це важлива підтримка в повсякденному функціонуванні. У рамках програми «Асистент особи з обмеженими можливостями» особи, у тому числі і громадяни України, можуть розраховувати на послуги аситента.

– Допомога асистента – це важлива підтримка для людини, яка через інвалідність стикається з різними обмеженнями та труднощами, – каже Анджей Чекай, директор міського центру соціального захисту у Сопоті. Асистент допомагає знайти себе в повсякденному житті та збільшує шанс на більш самостійне та активне життя, – додає А. Чекай.

Місто Сопот за посередництвем  МОПС вже майже 4 роки надає асистентську підтримку потербуючим особам. Місто також вишукує додаткові кошти для призначення асистента  новим особам, які потребують такої форми підтримки. Наразі 12 асистентів допомагають 47 жителям Сопота.

У рамках програми «Асистент для осіб з обмеженими можливостями» – на 2022 рік, підтримкою асистента можуть користуватися діти до 16 років, яким встановлена інвалідність, та дорослі з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня. Асистент може надаватися також і громадянам України. Послуги надаються безкоштовно.

– Завдання асистента – сприяти контакту з навколишнім середовищем та участі у суспільному житті особи з обмеженими можливостями, – розповідає Марлена Яснох, заступник директора міського центру соціального забезпечення міста Сопот. Залежно від потреб та індивідуальної ситуації, люди з обмеженими можливостями можуть скористатися допомогою асистента, зокрема під час виконання повсякденної діяльності або здійснення соціальної активності, наприклад, поїздки на реабілітацію, терапевтичні заняття в закладі чи установі за власним вибором, вирішення офіційних справ, а також участі у культурних, спортивних або громадських заходах.

Послуги асистента можуть надаватися 24 години на добу 7 днів на тиждень залежно від індивідуальних потреб людини з обмеженими можливостями. Ліміт годин надання послуг асистента на одного учасника програми залежить від виду і ступеня інвалідності і становить максимум від 30 до 70 годин. щомісячно.

В тим самим часі учасник програми не може користуватись іншою допомогою (наприклад, послугами догляду, спеціальними послугами піклування або іншими послугами, що включають подібну підтримку).

Програма «Асистент особи з обмеженими можливостями» – в 2022 року, фінансується Фондом Солідарності та буде реалізовуватися до кінця грудня 2022 року.

Асистентська підтримка також для громадян України

Громадяни України з обмеженими можливостями, які приїхали до Польщі після початку війни, також можуть розраховувати на допомогу асистента у здійсненні повсякденної діяльності та функціонуванні в громадському житті.

Умовою користування послугами асистента є легальне перебування в Польщі, наявність номера PESEL та довідки про інвалідність, виданої в українській системі права. Особи, які не мають документів, що підтверджують їх інвалідність, можуть подати декларацію про наявність посвідчення. Це означає, що громадянам України не потрібно звертатися за польським документом, який підтверджує їх інвалідність. У рамках програми вони можуть користуватися підтримкою асистента до 30 годин. на місяць, незалежно від ступеня інвалідності.

Детальну інформацію про асистентські послуги та інші форми підтримки людей з обмеженими можливостями можна отримати у відділі інституційної допомоги та соціальної реабілітації МОПС Сопот, тел.58 551 17 10 доб. 236, 232.

 

Karta zgłoszeniowa_asystent_2022

logotypy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sopot, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close