WARSZTAT O EMOCJACH

W sopockim MOPS-ie odbyła się pierwsza część projektu socjalnego: Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne „Rozpoznawanie i nazywanie uczuć swoich i dziecka. Samoregulacja emocji”. Projekt realizowany jest przez Sekcję ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, w ramach ”Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018 – 2020”. Projekt koordynuje asystent rodziny oraz pracownicy socjalni.

Warsztat skierowany jest do grupy 10-12 osób z rodzin objętych wsparciem Sekcji ds. Rodzin sopockiego MOPS-u i realizowany na podstawie programu autorskiego obejmującego 2 dwugodzinne spotkania prowadzone przez zaproszonego pedagoga. Warsztat ma na celu podniesienie kompetencji z zakresu wpływu emocji na relację rodzic – dziecko. Podczas spotkania omawiane są zagadnienia związane z emocjami odczuwanymi podczas rozmowy z dzieckiem, powstawaniem emocji i ich rozpoznawaniem oraz możliwości radzenia sobie z trudnymi odczuciami. Informacje zdobyte podczas warsztatów pozwolą w pozytywny sposób, empatycznie reagować na zachowanie dziecka oraz komunikować się z nim w sposób asertywny.

Każdy warsztat zakończony jest wspólną dyskusją, podczas której uczestnicy mają możliwość wymienić się doświadczeniami i odczuciami związanymi z omawianym tematem.